THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 02:58

Yên Bái chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ phó Thường trực.

Thành viên Tổ công tác gồm các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Yên Bái thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng của các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát, công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện hoàn thành giải ngân chỉ tiêu kế hoạch vốn nhà nước đã giao năm 2023;

Đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn bố trí; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra công tác giải ngân đối với các đơn vị có kết quả giải ngân 02 tháng liên tiếp thấp hơn mức trung bình của tỉnh.

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; kịp thời phát hiện những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả dự án.

Đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành; các địa phương, chủ đầu tư và các cá nhân có liên quan gây ảnh hưởng đến việc chậm triển khai dự án, không đảm bảo tiến độ giải ngân và chất lượng công trình.

CHU LƯƠNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh