THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2023 07:34

Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

Theo Điều 3 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định nguyên tắc dạy thêm, học thêm như sau.
infographic 8

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh