CHỦ NHẬT, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2023 09:43

Nghệ An: Vì sự tiến bộ của phụ nữ - Đánh dấu sự phát triển trên nhiều lĩnh vực

Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước Vì sự tiến bộ của phụ nữ, thời gian qua các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh Nghệ An đã không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trên các lĩnh vực. Từ đó, phụ nữ Nghệ An đã khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực cho phát triển của địa phương.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền

Trong năm 2022, ngành LĐ, TB&XH tỉnh Nghệ An đã trủ trì, phối hợp các ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022; Báo cáo về kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia bình đẳng giới năm 2021, Báo cáo về kết quả 15 năm thực hiện Luật bình đẳng giới; …

Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đảng giới tại giai đoạn 2007 - 2022

Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đảng giới tại giai đoạn 2007 - 2022

Tổ chức 18 cuộc hội nghị, truyền thông, tập huấn về công tác bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp: 15 hội nghị truyền thông, tập huấn về công tác bình đẳng giới và VSTBPN; 01 hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới; 01 cuộc đối thoại về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và VSTBPN của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành thị; 01 lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh tại huyện Anh Sơn với tổng 3.500 lượt cán bộ làm công tác bình đẳng giới, VSTBPN cấp huyện, xã, xóm trên địa bàn toàn tỉnh tham dự..

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ thiết thực, hiệu quả, phù hợp từng địa phương, từng đối tượng như: thông qua hệ thống truyền thanh; phát hành 6 số “Bản tin công tác Mặt trận” với 36.000 cuốn; tích cực viết tin, bài đăng trên trên Bản tin công tác Mặt trận, Trang thông tin điện tử và Fanpage của Ủy ban MTTQ tỉnh và của các địa phương, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo. Hiện nay toàn tỉnh có 481 trang Fanpage, 21 trang Fanpage MTTQ cấp huyện và 460 trang fanpage của MTTQ cấp xã. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực ứng dụng mạng xã hội như zalo, facebook, ticktok.. để triển khai các hoạt động.

Vì sự tiến bộ của phụ nữ - Bước chuyển biến mạnh

Trong những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An đã chú trọng tham mưu UBND tỉnh Nghệ An về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện bình đẳng của phụ nữ về lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe...   Đặc biệt, bám sát mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước" và Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011-2020, Ban VSTBPN phối hợp với Hội LHPN tỉnh tham mưu cho tỉnh về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; tham mưu triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chính sách liên quan đến công tác phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng, nhằm đảm bảo các mục tiêu về bình đẳng giới, tăng tỷ lệ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước... Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cũng chủ động triển khai chương trình hành động VSTBPN với các mục tiêu thực hiện quyền bình đẳng trên các lĩnh vực; chỉ đạo phát động sâu rộng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"…

Đặc biệt, để giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, miền núi và phụ nữ dân tộc thiểu số, các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã triển khai nhiều nội dung, chương trình, đề án nâng cao trình độ, kỹ năng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động. Theo đó, hằng năm đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho hàng vạn lao động nông thôn. Với sự định hướng, hỗ trợ của hội phụ nữ các cấp, nhiều mô hình, phong trào phụ nữ làm kinh tế, giúp phụ nữ thoát nghèo… đã triển khai hiệu quả.

Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đảng giới tại giai đoạn 2007 - 2022

Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đảng giới tại giai đoạn 2007 - 2022

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó có lao động nữ, là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An nhằm góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập và góp phần vào xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Được biết, thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng đối với công tác này.

Giám đốc Sở LĐ-TB & XH tỉnh Nghệ An, Phó trưởng ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Đoàn Hồng Vũ cho biết: "Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ nông thôn đã được tỉnh Nghệ An quan tâm triển khai. Chủ trương phát triển và mở rộng các khu công nghiệp của tỉnh và đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã tạo điều kiện cho nhiều lao động, trong đó có lao động nữ,có việc làm mới và thu nhập ổn định. Chính sách phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo điều kiện, cơ hội cho số phụ nữ khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng đô thị, ngày càng tăng lên, tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của họ. Phụ nữ vùng nông thôn nghèo, dân tộc thiểu số đã được vay vốn ưu đãi, đặc biệt, hầu hết phụ nữ làm chủ hộ đã được vay vốn phát triển sản xuất,được tạo điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, và nâng cao tính bền vững trong xoá đói giảm nghèo"  

Đánh dấu sự phát triển trên nhiều lĩnh vực

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng luôn được tỉnh Nghệ An quan tâm, coi đây là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, tạo cơ chế đảm bảo phụ nữ được tham gia nhiều hơn vào các quá trình ra quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long

Để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết 11/NQTW của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trên một số lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ nữ được quan tâm và thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình, quy định. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, tăng cường nắm bắt, triển khai tốt chỉ đạo của tỉnh, nhất là về xây dựng Nghệ An xanh - sạch - đẹp; mỗi phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong gia đình, là hạt nhân vận động các thành viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, tế bào lành mạnh của xã hội.

Nghệ An cũng đã tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới, đa dạng hóa hình ảnh của nữ giới với các vai trò và vị thế trong thời kỳ đổi mới Với sự quan tâm của tỉnh, phụ nữ Nghệ An ngày càng phát huy khả năng,có nhiều cống hiến trên mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…Số lượng nữ tham gia quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: Nữ đại biểu Quốc Hội khóa XV đạt tỷ lệ 30,77% ngang bằng so với nhiệm kỳ khóa XIV; Nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh đạt tỷ lệ 27,71% cao hơn 0,21% so với nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết: "Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương, các Ban VSTBPN từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN ở các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

"Trong thời gian tới, Nghệ An cần thực hiện tốt hơn nữa công tác bình đẳng giới, để dù ở đâu mỗi cá nhân sẽ được bảo đảm và hưởng thụ đầy đủ quyền con người, vươn lên và phát triển trong xã hội. Cần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững" – Phó Chủ tịch Bùi Đình Long nhấn mạnh.

THU HƯƠNG - HOÀNG TÙNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh