THỨ BẨY, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2023 06:42

Lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế 10%

Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015. Cụ thể, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Sáng 12/1,  tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ do Bộ Nội vụ (Ảnh baochinhphu.vn)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ do Bộ Nội vụ (Ảnh baochinhphu.vn)

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Bộ, ngành Nội vụ có nhiều đổi mới, tăng cường các cuộc họp, chỉ đạo trực tuyến; đồng thời, cũng linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ công việc, đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới; tăng cường thực hiện cải cách hành chính và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO trong việc thực hiện công tác chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Kịp thời hướng dẫn chuyên môn đối với Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các Bộ, ngành Trung ương và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác của Ngành, đặc biệt là tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Trung ương.

Đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm tối đa những văn bằng, chứng chỉ không thực sự cần thiết; tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính kết hợp với việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở để thực hiện đồng bộ, quyết liệt, thông suốt, hiệu quả trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội.

Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

 Về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tinh giản biên chế trong năm 2021 toàn ngành Nội vụ đã tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành được nhiều văn bản, đề án lớn, đặc biệt là sắp xếp các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, khắc phục chồng chéo, giảm chi cho hệ thống chính trị, tăng chi cho đầu tư, phát triển. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Đây là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015. Cụ thể, tính đến hết năm 2021 biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 07 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng; tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015 .

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh