CHỦ NHẬT, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2023 10:56

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 24 tháng 4 năm 2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai - Trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục được đề cao và thể chế hóa, cụ thể hóa trong hầu hết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thể hiện rõ vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, quan tâm trong triển khai thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011)

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã quan tâm lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phối hợp với chính quyền trong ổn định chính trị, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, góp phần tạo đồng thuận xã hội, trên cơ sở đó, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp công, góp sức, trí tuệ tạo động lực tăng trưởng, phát triển địa phương, đất nước.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động được tổ chức rộng khắp trong các khu dân cư đạt hiệu quả thiết thực. Mặt trận đã làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội;  chú trọng thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, quan tâm trong triển khai thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, đòng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để báo cáo Tiểu ban Văn kiện

HƯƠNG DIỆP - QUANG VINH (ảnh)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh