THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 03:32

Bổ sung trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2022/NĐ-CP về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2022 và thay thế Nghị định 53/2015/NĐ-CP , Nghị định 104/2020/NĐ-CP. Theo đó, bổ sung nhiều trường hợp cán bộ, công chức nữ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đơn cử như sau.
infographic 5 (2)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh